Пакети за физички лица

S, M, L и Премиум пакет на услуги за физички лица

Зошто да бидам корисник на еден од Пакетите на услуги за физички лица?

Пакетите се концепирани на начин што секој клиент има можност да одбере пакет согласно своите потреби и по една цена изразена како месечен надоместок за користење на пакет на услуги за физички лица да ги користи услугите и поволностите во пакетот

Сите финансиски услуги на едно место

Денарска трансакциска сметка

S-banking мобилно банкарство

Дебитна картичка

СМС известување

Траен налог

Дополнителни поволности:

  • Попуст на административен трошок за аплицирање за потрошувачки кредит
  • Попуст на административен трошок за аплицирање на станбен кредит
  • Попуст на административен трошок за хипотекарен кредит
  • Попуст на провизија за Брокерски услуги

Вид на услуга

S

M

L

Премиум

Одржување на денарска трансакциска сметка

Дебитна картичка

СМС известување

S-banking мобилно банкарство
*Без трошок за аплицирање

 

Траен налог

 

 

Цени на Пакетот (месечен надоместок)

80 МКД

130 МКД

150 МКД

200 МКД

Дополнителни поволности

Попуст на административен трошок за аплицирање за потрошувачки кредит

 

20%

50%

50%

Попуст на административен трошок за аплицирање за станбен кредит

 

20%

50%

50%

Попуст на административен трошок за аплицирање за хипотекарен кредит

 

20%

50%

50%

Попуст на провизија за Брокерски услуги

 

 

 

До 50%

Услови и рокови за користење на Пакетите на услуги за физички лица

  • Дефинираниот месечен надоместок за користење на пакетите на услуги за физички лица ќе биде со важност до 31.12.2022 година за клиентите кои ќе аплицираат од 01.01.2019 година, заклучно со 31.12.2019 година, потоа ќе важат редовните надоместоци за користење на услугите согласно важечка Одлука за надоместоци (тарифи) на Банката.

Документација