facebook
you-tube
Барај
Станбен кредит со фиксна каматна стапка за првите 5 години

ФИКСНА КАМАТНА СТАПКА ЗА ПРВИТЕ 5 ГОДИНИ

ПРОМОТИВНО до 28.02.2018 година 

Сега уште полесно може да стигнете до Вашиот нов дом. Најниската фиксна каматна стапка за првите 5 години е воедно и најбрз и наједноставен начин како да го остварите Вашиот сон за нов дом.

Аплицирајте и искористете ги сите предности на станбениот кредит од Шпаркасе Банка:

  • Минимално сопствено учество почнувајќи од 15%;
  • Бесплатна полиса за осигурување на новиот дом во првите 2 години;
  • 3,25% фиксна каматна стапка за првите три години;
  • 4,40% фиксна каматна стапка за 4-та и 5-та година;
  • Променлива каматна стапка по истекот на фиксниот период почнувајќи од 6,45% на годишно;
  • 0% провизија за одобрување;
  • 0 МКД трошок за процена на недвижен имот во првата година;
  • Максимален рок на отплата 30 години.

Намена: Наменски за купување на недвижен имот - стан/куќа според доставен преддоговор за купопродажба или доградба/надградба согласно доставен проект и дозвола за градба или рефинансирање на станбен кредит во друга банка.

Напомена: За лица кои не ја примаат платата преку Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје, а сакаат да аплицираат за овој продукт мора да достават изјава дека платата ќе ја префрлат преку Банката во рок од 45 дена од датумот на склучување на Договорот за кредит.

Останато: Интеркаларната камата се наплатува од денот на реализација на кредитот до ставање на кредитот во отплата.

a
Copyright Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје