• 2016 28 Јуни
    Соопштенија ДЕПОЗИТ ПО ВИДУВАЊЕ ЗА ФИЗИЧКИ ЛИЦА

ДЕПОЗИТ ПО ВИДУВАЊЕ ЗА ФИЗИЧКИ ЛИЦА

Почитувани,

Ве известуваме дека во 2014 година Банката го укина продуктот - Депозит по видување за физички лица. Имајќи предвид дека производот е неактивен подолг период, Банката во текот на месец јуни 2016 година ќе изврши пренос на девизните депозити по видување со салдо до МКД 1.000 (во противредност на странска валута) на девизната трансакциска сметка на Носителот.

Дефиниција за неактивност: Неактивна е секоја партија/договор за депозит по видување или денарска трансакциска сметка, со салдо еднакво или помало од МКД 1.000, на која притоа нема никакви операции по иницијатива или во корист на Носителот за период поголем или еднаков од 24 месеци, со исклучок на трансакции кои се однесуваат на исплатена камата или наплатена провизија.

Со почит,

Шпаркасе Банка