facebook
you-tube
Барај
Депозити

Каматната стапка за депозитите на физичките лица (по видување и орочени) се пресметува согласно Одлука за каматни стапки на Банката или согласно посебна Одлука донесена од страна на Управниот одбор на Банката.

a
Copyright Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје