facebook
you-tube
Девизни орочени

 

Редовното штедење се однесува на сите видови депозити, во денари или странска валута.

  • Периоди на штедење: 1, 3, 6, 12, 24, 36 и 60  месеци.
  • Пресметка на камата: Годишно со примена на конформна метода.
  • Тип на каматна стапка: Фиксна каматна стапка за сите рочности.
  • Минимален износ на орочување во валута ЕУР: 50 ЕУР
  • Минимален износ на орочување во валута УСД: 50 УСД
  • Исплата на камата: Каматата се исплатува во истата валута како депозитот, на крајот од периодот на штедење.
  • Предвремено разорочување: Повлекувањето на депозитот пред договорениот рок на орочување е регулирано со интерни процедури на Банката.
ОРОЧЕНИ ДЕПОЗИТИ КАМАТНИ СТАПКИ

ЕУР
УСД
1 месец 0,02% 0,02%
3 месеци 0,04% 0,04%
6 месеци 0,10% 0,05%
12 месеци 0,70% 0,20%
24 месеци 1,20% 0,40%
36 месеци 1,50%

0,60%

60 месеци 1,80% /

  • На депонентите кои ја примаат или ќе ја примат платата односно пензијата на својата трансакциска сметка во Шпаркасе Банка Македонија, за ново депонираните средства во ЕУР Банката им одобрува стимулативен додаток од +0,15% кој се додава на основната каматна стапка од депозитот.
a
Copyright Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје