facebook
you-tube
Maestro

Дебитна картичка која Ви служи за користење на средствата од личен доход и е поврзана со трансакциската сметка во банката.

Тарифи за користење на Maestro

Клиентите можат БЕЗ ПРОВИЗИЈА да повлекуваат средства со дебитните картички Маестро и Виза Електрон од странските банкомати.

Ваквата можност е достапна преку следните банки од групацијата: Ceska Sporitelna (Чешка), Slovenska Sporitelna (Словачка), Erste Bank Hungary incl. Postabank (Унгарија), Erste Bank Serbia (Србија), Erste Bank AD Podgorica (Црна Гора), Sparkasse Bank dd (Босна и Херцеговина), Banca Comerciala Romana (Романија), Banca Comerciala Romana Chisinau (Молдавија), Erste & Steiermärkische Bank dd (Хрватска) и Erste Bank and Sparkassen (Австрија)

Потребна документација:

Ред.бр. Услуга Провизија
I. Уреди на Шпаркасе Банка Македонија А.Д. Скопје
1.1. Повлекување на готовина од АТМ (банкомат) нема
1.2. Повлекување на готовина од шалтер нема
II. Уреди на други банки
2.1. Повлекување на готовина од АТМ (банкомат) 1,50%+150 ден.
2.2 Повлекување на готовина на шалтер 2,00%+250 ден.
III. Останати провизии
3.1. Годишна членарина за основна картичка нема
3.2. Годишна членарина за дополнителна картичка нема
3.3. Реизработка на уништена картичка 500 ден
3.4. Деблокирање на катичка 150 ден.
3.5. Трајно блокирање на картичка - стоп листа 1.000 ден. + трошоци МС
3.6 Надомест за неосновано побарување 1.000 ден.
3.7. Промена на параметри на картичка 500 ден.
3.8 Проверка на состојба на сметка на АТМ (банкомат) без надомест
3.9 Блокирање на картичка - електронски 150 ден.

 Општи услови за дебитни картички

a
Copyright Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје