facebook
you-tube
MasterCard Gold

Кредитна картичка за менаџментот, MasterCard Gold, со лимити до 500.000,00 денари. Картичките се издаваат без чланарина, а висината на лимитот се одредува во зависност на приходите.

Промотивно 

  • До 31.12.2017 година каматна стапка од 6% за новите корисници на кредитни картички за првите 12 месеци. По истек на промотивниот период каматната стапка ќе биде во согласност со важечката Одлука за каматни стапки на Банката;

  • Новите и постоечките иматели на Голд кредитните картички на Шпаркасе Банка ќе можат да ги користат поволностите на Голд картичката издадена од Аутомакедонија, а врз основа на поднесен формулар од страна на клиентите во експозитура на Банката.

  • Во период од 01.01.2017 до 31.12.2017 година, одобрување на зголемување на лимит на кредитна картичка без провизија;

  • Можност за подигнување на готовина од АТМ без провизија во одредени периоди од годината

Можност за плаќање на рати БЕЗ КАМАТАЦелосната листа на трговци може да ја погледнете на следниот линк.

Картичките се издаваат без чланарина за првата година на користење и без провизија за одобрување на кредитен лимит за постоечки клиенти.

Потребна документација:

Тарифи за користење на MasterCard Gold:

Ред.бр. Услуга Провизија
I. Уреди на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје
1.1 Повлекување на готовина од АТМ (банкомат) 2,00%+150 ден.
1.2 Повлекување на готовина на шалтер 2,00%+150 ден
II. Уреди на други банки
2.1. Повлекување на готовина од АТМ (банкомат) 3,00%+150 ден.
2.2. Повлекување на готовина на шалтер 3,00%+250 ден.
III. Останати провизии
3.1. Годишна членарина за основна картичка 0 ден.
3.1.1 Следната година со остварен годишен промет над 200.000 денари и редовно подмирување на долгот 0 ден.
3.1.2. Следната година со остварен годишен промет под 200.000 денари и редовно подмирување на долгот 2.500 ден.
3.2. Годишна членарина за дополнителна картичка 0 ден.
3.2.1. Следната година со остварен годишен промет над 200.000 денари и редовно подмирување на долгот 1.000 ден.
3.3. Реизработка на уништена картичка 500 ден.
3.4. Деблокирање на катичка 150 ден.
3.5. Трајно блокирање на картичка - стоп листа 1.000 ден. + трошоци МС
3.6. Надомест за неосновано побарување 1.500 ден.
3.7. Промена на параметри на картичка 500 ден.
3.8. Проверка на состојба на сметка на АТМ (банкомат) без надомест
3.9. Блокирање на картичка - електронски 150 ден.

 

Покажете ја Вашата ЕКО свест и грижата за околината, добивајте ги Вашите изводи во електронска форма. Пополнете го образецот и доставете го до Вашата најблиска Експозитура. 

 Потврда за плата и административна забрана

 Општи услови за кредитни картички

a
Copyright Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје