facebook
you-tube
MasterCard Standard

Промотивно:

Револвинг кредитна картичка која им овозможува на вработените постојано да имаат средства за користење преку уплатите (секоја уплата на картичката за покривање на обврските претставува обновување на расположивиот лимит во висина на уплатата).

Максимален износ: до 4 плати (лимитот се одредува согласно интерните процедури на Банката)

Можност за плаќање на рати БЕЗ КАМАТАЦелосната листа на трговци може да ја погледнете на следниот линк.

Картичките се издаваат без чланарина за првата година на користење.

Потребна документација:

Тарифи за користење на MasterCard Standard:

Ред.бр. Услуга Провизија
I. Уреди на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје
1.1. Повлекување на готовина од АТМ (банкомат) 2,00%+120 ден.
1.2. Повлекување на готовина на шалтер 2,00%+120 ден.
II. Уреди на други банки
2.1. Повлекување на готовина од АТМ (банкомат) 3,00%+150 ден.
2.2. Повлекување на готовина на шалтер 3,00%+250 ден.
III. Останати провизии
3.1. Годишна членарина за основна картичка 0 ден.
3.1.1. Следната година со остварен годишен промет над 100.000 денари и редовно подмирување на долгот 0 ден.
3.1.2. Следната година со остварен годишен промет под 100.000 денари и редовно подмирување на долгот 1.000 ден.
3.2. Годишна членарина за дополнителна картичка 0 ден.
3.2.1. Годишна членарина за дополнителна картичка за следната година 500 ден.
3.3. Реизработка на уништена картичка 500 ден.
3.4. Деблокирање на картичка 150 ден.
3.5. Трајно блокирање на картичка - стоп листа 1.000 ден. + трошоци МС
3.6. Надомест за неосновано побарување 1.500 ден.
3.7. Промена на параметри на картичка 500 ден.
3.8. Проверка на состојба на сметка на АТМ (банкомат) без надомест
3.9. Блокирање на картичка - електронски 150 ден.

 

Покажете ја Вашата ЕКО свест и грижата за околината, добивајте ги Вашите изводи во електронска форма. Пополнете го образецот и доставете го до Вашата најблиска Експозитура. 

 Апликација за Mastercard Standard - дополнителна

 Општи услови за кредитни картички

a
Copyright Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје