facebook
you-tube
Барај
Сметки

Трансакциска сметка е сметка која претставува единствен и неповторлив нумерички податок кој служи за идентификација на учесникот во платниот промет, а преку кој истиот врши плаќања.

a
Copyright Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје