facebook
you-tube
Visa Classic

Промотивно:

Можност за плаќање на рати БЕЗ КАМАТАЦелосната листа на трговци може да ја погледнете на следниот линк.

Visa Classic револвинг кредитна картичка која им овозможува на вработените постојано да имаат средства за користење преку уплатите (секоја уплата на картичката за покривање на обврските претставува обновување на расположивиот лимит во висина на уплатата).

Максимален износ: до 4 плати (лимитот се одредува согласно интерните процедури на Банката)

Картичките се издаваат без чланарина за првата година на користење.

Потребна документација:

Тарифи за користење на Visa Classic

Ред.бр. Услуга Провизија
I. Уреди на Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје
1.1 Повлекување на готовина од АТМ (банкомат) 2,00%+120 ден.
1.2. Повлекување на готовина шалтер 2,00%+120 ден.
II. Уреди на други банки
2.1. Повлекување на готовина од АТМ (банкомат) 3,00%+150 ден.
2.2. Повлекување на готовина шалтер 3,00%+200 ден.
III. Останати провизии
3.1. Годишна членарина за основна картичка - првата година нема
3.1.1. Следната година со остварен годишен промет над 100.000 денари и редовно подмирување на долгот нема
3.1.2. Следната година со остварен годишен промет под 100.000 денари и редовно подмирување на долгот 1.000 ден.
3.2. Годишна членарина за дополнителна картичка нема
3.2.1. Годишна членарина за дополнителна картичка – втората година 500 ден.
3.3. Реизработка на уништена картичка 500 ден.
3.4. Блокирање на картичка - електронски 150 ден.
3.5. Деблокирање на катичка 150 ден.
3.6. Трајно блокирање на картичка - стоп листа 1.000 ден. + трошоци
3.7. Надомест за неосновано побарување 1.500 ден.
3.8. Промена на параметри на картичка 500 ден.
3.9. Проверка на состојба на сметка на АТМ (банкомат) без надомест

 

Покажете ја Вашата ЕКО свест и грижата за околината, добивајте ги Вашите изводи во електронска форма. Пополнете го образецот и доставете го до Вашата најблиска Експозитура. 

 Апликација за VISA Classic - дополнителна

 Општи услови за кредитни картички

a
Copyright Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје