facebook
you-tube
Visa Electron

Дебитна картичка која Ви служи за користење на средствата од личен доход и е поврзана со трансакциската сметка во банката;

Со вклучувањето на Шпаркасе Банка Македонија во системот ATM EB Group Price Model, клиентите ќе можат без провизија да повлекуваат средства со дебитните картички Маестро и Виза Електрон од странските банкомати.

Клиентите можат БЕЗ ПРОВИЗИЈА да повлекуваат средства со дебитните картички Маестро и Виза Електрон од странските банкомати.

Ваквата можност е достапна преку следните банки од групацијата: Ceska Sporitelna (Чешка), Slovenska Sporitelna (Словачка), Erste Bank Hungary incl. Postabank (Унгарија), Erste Bank Serbia (Србија), Erste Bank AD Podgorica (Црна Гора), Sparkasse Bank dd (Босна и Херцеговина), Banca Comerciala Romana (Романија), Banca Comerciala Romana Chisinau (Молдавија), Erste & Steiermärkische Bank dd (Хрватска) и Erste Bank and Sparkassen (Австрија)

Ред.бр. Услуга Провизија
I. Уреди на Шпаркасе Банка Македонија А.Д. Скопје
1.1. Повлекување на готовина од АТМ (банкомат) нема
1.2. Повлекување наготовинаод шалтер нема
II. Уреди на други банки
2.1. Повлекување на готовина од АТМ (банкомат) 1,50%+150 ден.
2.2. Повлекување на готовина на шалтер 2,00%+200 ден.
3.1. Годишна членарина за основна картичка нема
3.2. Годишна членарина за дополнителна картичка нема
3.3. Реизработка на уништена картичка 300 ден
3.4 Блокирање на картичка - електронски 150 ден.
3.5 Деблокирање на картичка 150 ден.
3.6 Трајно блокирање на картичка - стоп листа 1.000 ден. + трошоци
3.7 Надомест за неосновано побарување 1.000 ден
3.8 Промена на параметри на картичка 500 ден.
3.9 Проверка на состојба на сметка на АТМ (банкомат) без надомест

 Општи услови за дебитни картички

a
Copyright Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје