Посебни програми за финансирање

Кредитни линии во соработка со други финансиски институции:

 • различни форми на деловна соработка за да се стимулира раст на бизнисот;
 • можност за доделување субвенција за поповолно кредитирање на претприемништвото.

Субвенционирање на камата по кредити дадени на компании кои ја реинвестираат добивката - РБСМ

ШПАРКАСЕ БАНКА АД СКОПЈЕ и Развојна банка на Северна Македонија АД Скопје потпишаа Договор за субвенционирање на камата по кредити дадени на компании кои ја реинвестираат добивката,  врз основа на мерките на Владата на РСМ за субвенционирање на камата за поддршка на ликвидноста на компаниите кои оствариле и ја реинвестираат добивката од 2021 година преку субвенционирање на договорната камата по новоодобрени кредити од страна на Банката на квалификуваните корисници за квалификувани кредити.

Мерката се спроведува преку Фонд за ликвидност на приватен сектор формиран за оваа цел, а кој го администрира Развојна Банка на  Северна Македонија АД Скопје врз основа на склучен договор.

 

 • Квалификуван корисник на кредит на кој може да му биде субвенционира камата е: 
  Трговско друштво, кои согласно ЗТД, е обврзник на аконтативен данок од добивка за 2021 година, кое редовно ги сервисира обврските кон државата и кое донело одлука да ја реинвестира добивката за 2021 година.
 • Квалификуваниот корисник потврдува дека ги сервисира обврските со потврда од Управата за јавни приходи, не постара од 31.01.2022 година.
 • Квалификуваниот корисник потврдува дека ја реинвестира добивката со акт- одлука за реинвестирање на добивката.
 • Квалификуваниот корисник не може да биде трговско друштво во државна сопственост или трговско друштво во кое Република Северна Македонија е содружник или акционер со најмалку 51% од основната главница.

 

Минимален износ - 300.000 мкд

Максимален износ - 30.000.000 мкд но не повеќе од 20 % од остварената нето-добивка во 2021 година,

Износот на кредитот не треба да е поголем од износот на добивката остварена во 2021 година која се реинвестира

Рок на кредитот до 12 месеци, со месечно доспевање (максимум 12 месечни ануитети по амортизационен план)

Гарантна шема од Гарантен фонд преку Развојна банка на Северна Македонија (РБСМ)

Со портфолио гаранцијата од Гарантен фонд преку РБСМ, се поддржува кредитирање на квалификувани кредитокорисници - микро, мали и средни трговци регистрирани согласно Законот за трговски друштва.

Квалификуваниот кредитокорисник треба да ги исполни и следните услови:

  • да е со седиште во Република Северна Македонија,
  • да е најмалку 51% во приватна сопстевеност,
  • да е класифициран во А ризична категоризација согласно последниот достапен кредитен регистар на НБРСМ, или пак да нема кредитна изложеност,
  • да не е со основна дејност во тековната состојба лизинг, финансиски услуги, игри на среќа и производство на тутун, дрога и други опојни средства, производство и дистрибуција на оружје или воена опрема и трговија со недвижнини
  • Да нема аплицирано и примено друг кредит покриен со оваа кредитно-гарантна шема и кредитот да биде наменски употребен согласно одредбите од договорот за кредит.

Во зависност од намената не кредитот, со портфолио гаранцијата се гарантира: 1. до 80% од износот на салдото на кредитот по основ на главницa, одобрен за обртни средства, 2. до 50% од износот на салдото на кредитот по основ на главницa, за основни средства.

Минималниот износ на кредитот е 300.000 денари, додека максималниот износ на кредитот не може да надмине износ од 30.750.000 денари, Минималниот рок на отплата на кредитот е до 1 година, додека максималниот рок на отплата е до 8 години за кредит за основни средства и до 3 години за кредит за обртни средства со можност за вклучен грејс период до 1 година.

Обезбедување - меница од корисникот на гаранција авалирана од сопствениците кои располагаат најмалку со 10% од основната главница на корисникот на гаранција со менична изјава, во која се уредени правата и обврските по основ на меница во форма на извршна исправа или да го солемнизира договорот за кредит пред нотар со договор за пристапување на долг на еден од сопствениците кои располагаат најмалку со 10% од основната главнина на кредитокорисникот исто така солемнизиран кај нотар. Можно е вклучување на дополнително обезбедување: Хипотека на недвижен имот; залог на опрема или друго материјално средство; депозит и сл.

Kредитната линија на ЕИБ 7

е намената за мали и средни претпријатија кои имаат до 250 вработени, mid-cap компании кои имаат помалку од 3000 вработени за инвестициски проекти и обртен капитал, вклучувајќи и зелената транзиција. Фиксна каматна стапка од 3,5% годишно.

 • МСП проекти-инвестиционен кредит вклучително и за зелена транзиција–од 10.000 еур до 3.500.000 ЕУР, од 4 до 12 години
 • МИД-ЦАП проекти-средно капитализирани друштва вклучително и за зелена транзиција– од 40.000 еур до 6.000.000 ЕУР, од 4 до 12 години
 • ТОС- обртни средства – од 5.000 еур до 666.700 ЕУР, до 3 Години

Начин на отплата – Месечни ануитети (за ТОС можност за револвинг кредит на мин. 24 месеци)

Kредитната линија на ЕИБ 6

е намената за мали и средни претпријатија кои имаат до 250 вработени, mid-cap компании кои имаат помалку од 3000 вработени за инвестициски проекти и обртен капитал.

 • МСП проектен инвестиционен кредит – до 3.500.000 ЕУР, од 2 до 12 години
 • МИД КАП Проекти- средно капитализирачки друштва – до 6.000.000 ЕУР, од 2 до 12 години
 • ТОС- обртни средства – до 666.700 ЕУР, до 3 Години

* Минимален износ 10.000 ЕУР

Начин на отплата – Месечни или тримесечни ануитети

Програмата за конкурентност на Западен Балкан на Европската банка за обнова и развој (ЕБОР)

Програма за финансирање е развиена од страна на Европската банка за обнова и развој (ЕБОР) и е поддржана од грантови финансирани од Европската Унија како и бесплатната техничка помош за инвеститори и партнерски банки. Комбинацијата на кредити, грантови и бесплатната техничка поддршка, се единствена и има за цел да им помогнат на малите и средни претпријатија (МСП) во Северна Македонија да ги финансираат инвестициите, кое ќе им овозможи унапредување на конкурентноста во трговските односи со земјите од ЕУ, како и на локалните пазари.

Програмата за поддршка на конкурентноста на МСП во Западен Балкан е развиена специјално за да им помогне на малите и средни претпријатија во приватна сопственост да ги исполнат директивите на ЕУ и да ги разберат бараните подобрувања во областите на заштитата на животната средина, здравјето и безбедноста на работното место и квалитетот и безбедноста на производите. Новата кредитна линија, обезбедена преку локалните партнерски банки заедно со грант од 15% и бесплатна техничка помош финансирана од Европската унија, им помага на МСП да ги идентификуваат нивните инвестициски барања за надградба кон усогласеност со Приоритетните директиви на ЕУ. Директивите на ЕУ можат да изгледаат застрашувачки на прв поглед. Меѓутоа, честопати едноставно решение може да ги исполни барањата, понекогаш е потребен покомплексен пристап. Бесплатниот технички совет е обезбеден од меѓународен тим на експерти.

Повеќе информации на следниот линк: www.web-sme-csp.com 

Програмата се спроведува во партнерство со:

Соработка со МБПР

Банката учествува во пласирањето на различни кредитни линии преку МБПР, при тоа посебен акцент се посветува на квалитетот на програмите наменети за кредитирање мали и средни претпријатија и за финансирање на извозот.

Основната задача на МБПР - Македонска банка за поддршка на развојот е да го промовира извозот, преку негово кредитирање и други форми на поддршка, да обезбеди поддршка на развојот на малите и средни трговски друштва, преку одобрување на инвестициски кредити, како и да овозможи осигурување на наплатата од извршениот извоз од комерцијални ризици на краток рок.

Банката, со цел да им излезе во пресрет на своите клиенти, има склучено договори за кредитни линии преку МБПР.

Кредитни линии од МБПР

Основната задача на МБПР - Македонска банка за поддршка на развојот е да го промовира извозот, преку негово кредитирање и други форми на поддршка, да обезбеди поддршка на развојот на малите и средни трговски друштва, преку одобрување на инвестициски кредити, како и да овозможи осигурување на наплатата од извршениот извоз од комерцијални ризици на краток рок.

Банката, со цел да им излезе во пресрет на своите клиенти, има склучено договори за кредитни линии преку МБПР и ЕБРД.

Италијанска револвинг кредитна линија

Кредитна еврова линија за финансирање обртни средства.

Износ на кредит: минимум 50 000 ЕУР, максимум 400 000 ЕУР.

Рок на враќање: до 3 години со можност за грејс-период од 6 месеци.

Начин на отплата: квартална, месечна или отплата во согласност со приливите од извозот.

Финансирање на извозни аранжмани

Финансирање на обртни средства за подготовка на производство наменето за извоз или за премостување на периодот од направениот извоз до наплатата на средствата од странскиот купувач. Кредитот учествува со максимум 85 % од пресметковната вредност на извозниот аранжман, додека минимум 15 % од средствата обезбедува извозникот, од сопствени или од други извори.

Износ на кредит: минимум 15 000 ЕУР, максимум 2 000 000 ЕУР.
Рок на враќање: до 24 месеци.
Начин на отплата: квартална, месечна или отплата во согласност со приливите од извозот.

Кредит за трајни обртни средства од МБПР

Средствата од кредитите се одобруваат за поддршка на трговските друштва за трајни обртни средства.

Износ на кредит: минимум 30 000ЕУР, максимум 300 000ЕУР. Рок на враќање: до 3 години со можност за грејс-период од 6 месеци. Начин на отплата: квартална.

Кредити за инвестиции од МБПР

Оваа кредитна линија во девизи има цел финансирање на инвестициите и развојот на малите и средни трговски друштва, при што дозволенa е набавка на основни средства (минимум 50 %) и на обртни средства (максимум 50 %).

Износ на кредит: минимум 10 000 ЕУР, максимум 500 000 ЕУР. Рок на враќање: до 8 години со можност за грејс период од 1 година. Начин на отплата: квартална.

Кредит за трајни обртни средства од ЕИБ

Кредит за трајни обртни средства од ЕИБ1 во евра. Поддршка на барања за перманентно зголемување на потребите за обртен капитал на компаниите.

Максимален износ:

 • До 20 000 ЕУР – за микро претпријатија
 • До 200 000 ЕУР - за мали претрпријатија
 • До 666 700 ЕУР -за средни претпријатија

* Минимален износ: 5 000 ЕУР

Рок на враќање: не пократок рок од 2 години и не подолг рок од 3 години со вклучен грејс-период од максимум 6 месеци. Начин на отплата: квартална.

Кредит за трајни обртни средства од ЕИБ2 во евра

Поддршка на барања за перманентно зголемување на потребите за обртен капитал на компаниите.

Износ на кредит: минимум 5 000 ЕУР и максимум 666 700 ЕУР. Рок на враќање: До 3 години со вклучен грејс период од максимум 6 месеци. Начин на отплата: Квартална.

Кредит за инвестиции за МСП од ЕУБ - револвинг

Оваа кредитна линија има цел финансирање на инвестициите и развојот на малите и средни трговски друштва, при што дозволена е набавка на основни средства (минимум 70 %) и на обртни средства (максимум 30 %).

Максимален износ:

 • до 45 000 ЕУР – за микро претпријатија
 • до 450 000 ЕУР - за мали претрпријатија
 • до 3 500 000 ЕУР -за средни претпријатија

* Минимален износ: 10 000 ЕУР. Рок на враќање: до 5 години со вклучен грејс-период од максимум 12 месеци. Начин на отплата: квартална.

Кредит за инвестиции за МСП од ЕИБ 2 во евра

Поддршка на идентификувани проекти, и тоа: купување на материјални средства како: недвижности, опрема и обртни средства (не повеќе од 30 % од вредноста на кредитот), како и инвестиции во нематеријални средства (развој, планирање и финансирање во фаза на конструкција, како и трошоци за плати и друго поврзано со фазата на истражување и развој).

Износ на кредит:

 • минимум 10 000 ЕУР 
 • максимум 3 500 000 ЕУР.

Рок на враќање: до 8 години со вклучен грејс-период од максимум 2 години.

Начин на отплата: квартална.

Кредит за примарно производство

Кредити што им овозможуваат на коминтентите кредитирање на основни средства (основно стадо, насади, опрема, набавка на култивирано/некултивирано земјоделско земјиште, набавка на механизација и др.). Максимален износ: 100 000 ЕУР (задолжително учество од 30 % во опрема, земјиште, згради).

Рок на враќање: до 72 месеци со вклучен грејс-период (види табела за подетално).

Кредит за преработка на земјоделски производи

Овие кредити им овозможуваат на коминтентите обртни средства за преработка на земјоделски производи, откуп на земјоделски производи (најмалку 70 % од основната суровина за преработка треба да биде со потекло од домашно производство), набавка на сите видови компоненти за производство на добиточна храна.

Максимален износ:

 • 200 000 ЕУР (задолжително учество од 30% во опрема, земјиште, згради),
 • исклучок до 300 000 ЕУР
 • исклучок максимален износ на кредит 300 000 евра по кредитокорисник, за преработка на овошје, зеленчук, млеко, месо, грозје (винарии), печурки и зачински, лековити и ароматични производи.

Рок на враќање: до 36 месеци.

Начин на враќање: месечни или квартални ануитети

Кредит за извозно насочени претпријатија/трговија

Основни средства за работа во трговијата со примарни земјоделски производи наменети за извоз (разладни уреди за кондициско одржување на употребливата вредност на производите до нивната продажба, машини за калибрирање и пакување, изградба на нови и купување или модернизација на постојни објекти за постбербени активности - складирање, кондициско одржување на производите до нивна продажба, калибрирање, пакување) за овошје и зеленчук и собирни центри за млеко. Обртни средства за работа во трговија со примарни земјоделски производи наменети за извоз, откуп на примарни земјоделски производи, амбалажа и етикетирање.

Максимален износ: 200 000 ЕУР (задолжително учество од 30 % во опрема, земјиште, згради). Рок на враќање: до 12 месеци. Начин на враќање: месечни, квартални, полугодишни или отплата на крајот на периодот (во зависност од намената). Валутна клаузула: денарски кредити со девизна клаузула.

Побарајте платежна сметка online

 

Одберете платежна сметка која ќе одговара на потребите на Вашиот бизнис.

 

Побарајте кредит online

 

Зајакнете го Вашиот бизнис со дополнителни финансиски средства. 

 

Ви требаат дополнителни информации?

 

Поставете ни прашања или договорете состанок.