Краткорочен кредит за обртни средства

  • Решение за краткорочни потреби за обртни средства

Овој кредит ви овозможува набавка на залиха, плаќање на обврските кон добавувачи, увоз обезбеден со отворен акредитив и финансирање на слични намени со кои се овозможува зголемување на прометот и профитот на компании со стабилен готовински тек.

Оваа форма на финансирање истовремено е погодна и за земјоделците, семејните фирми и преработувачите на храна да се подготват за земјоделската сезона, набавка на суровини и финансирање на тековните трошоци на земјоделското производство.

Основни карактеристики

Рок на враќање

до 12 месеци

Начин на враќање

по избор еднократно, квартални/месечни рати или ануитети

Пресметка на камата

месечно

Побарајте платежна сметка online

 

Одберете платежна сметка која ќе одговара на потребите на Вашиот бизнис.

 

Побарајте кредит online

 

Зајакнете го Вашиот бизнис со дополнителни финансиски средства. 

 

Ви требаат дополнителни информации?

 

Поставете ни прашања или договорете состанок.