Краткорочен лимит за кредитирање

  • Брз процес на одобрување на производи како дел од лимитот
  • Помалку потребна документација
  • Повеќе видови лимити во зависност од вашите потреби

Ако природата на дејствување на вашиот бизнис има чести потреби од користење повеќе видови краткорочни производи, како што се кредити, денарски и/или девизни гаранции, акредитиви и слично, тогаш краткорочниот лимит за кредитирање претставува најсоодветно, брзо и ефикасно решение за вашите потреби.

Краткорочниот лимит за кредитирање ви овозможува за најкраток временски рок користење на претходно дефинирани / договорени производи, одобрени во рамките на краткорочниот кредитен лимит – доволно ќе биде само да поднесете барање до вашиот финансиски претставник во Банката.

Во рамките на краткорочниот лимит за кредитирање имате можност да ги користите:

сите видови краткорочни производи со рок на доспевање до 12 месеци;

краткорочни чинидбени гаранции со рок на важност до 1 година (за навремено и квалитетно извршување, гаранција за гарантен период , тендерска гаранција);

платежни гаранции за обезбедување на плаќање со рок на важност до 12 месеци, со дополнителен период од 3 месеци за рок на наплата.

Побарајте платежна сметка online

 

Одберете платежна сметка која ќе одговара на потребите на Вашиот бизнис.

 

Побарајте кредит online

 

Зајакнете го Вашиот бизнис со дополнителни финансиски средства. 

 

Ви требаат дополнителни информации?

 

Поставете ни прашања или договорете состанок.