Одберете намена за која ви се
потребни финансиски средства

Инвестиции и вложување во долготрајни имоти

  • финансирање инвестициски проекти или програми со цел модернизација, проширување и дивирзитет на производните постројки
  • инвестирање во работни простории, магацински простории, возен парк и останати средства
Одберете

Обртни средства и сезонски потреби

  • трајни обртни средства за зајакнување на работењето
  • обртни средства за набавки на материјали и суровини, те за тековни плаќања
Одберете

Одржување на ликвидност

  • флексибилни и едноставно повлекување на ликвидни средства
  • краткорочни кредити идеални за финансирање на повремени потреби за одржување на ликвидност
Одберете

Рефинансирање

  • рефинансирање кредит одобрен во други банки за еднакви или слични намени
  • рефинансирање на останати обврски
Одберете
Sparkasse Chat X