Пакети за физички лица

Зошто да бидам корисник на еден од Пакетите на услуги за физички лица?

Пакетите се концепирани на начин што секој клиент има можност да одбере пакет согласно своите потреби и по една цена изразена како месечен надоместок за користење на пакет на услуги за физички лица да ги користи услугите и поволностите во пакетот

Сите финансиски услуги на едно место

Денарска платежна сметка

S-banka мобилно банкарство

Дебитна картичка

СМС известување

Траен налог

 

Вид на услуга

S Пакет

S Плус пакет

СМАРТ

СУПЕРИОР

ПРЕМИУМ

РЕСПЕКТ

платежна сметка

Mastercard Standard / VISA дебитна картичка*

 

Mastercard Gold дебиттна картичка

 

 

 

 

Mastercard Standard / VISA кредитна картичка*

 

 

 

 

 

Mastercard / VISA Gold кредитна картичка*

 

 

 

 

 

Mastercard Platinum кредитна картичка

   

 

 

 

NetBanking електронско банкарство**

 

 

S-bankа мобилно банкарство**

 

СМС известување

 

 

*Можност за избор помеѓу VISA или Mastercard платежна картичка.

**Можност за избор помеѓу S Banka - мобилно банкарство или електронско банкарство.

Документација