Хипотекарни кредити

Се оди по план.

Основни карактеристики

Валута на кредитот

ЕУР

Рок на отплата

20 години

Максимален износ на кредит

Максимален износ на кредитот е 400 000 ЕУР.

Каматна стапка - хипотекарен кредит во ЕУР

Фиксна
 

за првите 3 години

почнувајќи од 4,50% фиксна каматна стапка

Променлива
(врзана за 6 м. ЕУРИБОР)

по истекот на фиксниот период

почнувајќи од 6,35% зависно од интерниот рејтинг на клиентот

Префрлување на платата во „Шпаркасе Банка АД Скопје "!

Лицата кои не ја примаат платата во „Шпаркасе Банка АД Скопје", а сакаат да аплицираат за овој производ мора да достават изјава дека платата ќе ја префрлат преку Банката во рок од 45 дена од датумот на склучување на Договорот за кредит.

Трошоци

Провизија за аплицирање

700 МКД

Административен трошок

2% мин. 6000 МКД

Провизија за користење на податоци од МКБ

400 МКД 

Обезбедување за кредитот

  • Хипотека на недвижен имот
  • Задолжително обезбедување на полиса за осигурување на недвижниот имот винкулирана во корист на Банката како и проценка на недвижниот имот од овластени судски проценители

*Обновена полиса и процена задолжително се обезбедува секоја година сѐ до целосна отплата на кредитот.

Документација за хипотекарни кредити

Аплицирајте за кредит oнлајн?

 

Едноставно и брзо до потребните средства.

 

 

Ви требаат повеќе информации?

 

Поставете прашање или договорете состанок