Потрошувачки кредити за енергетска ефикасност во рамки на проектот Western Balkans Green Economy Investments (GEFF) на ЕБОР.

GEFF во Македонија е дел од Програмата за финансирање на зелена економија во Западен Балкан со која Европската банка за обнова и развој (ЕБОР) обезбедува и поддржува инвестиции во зелена Економија.

Искористете ги поволностите со наменските ЕКО кредити за унапредување на енергетската ефикасност во Вашите домаќинства.

Успешно имплементирани и потврдени проекти се прифатливи за инвестициски грантови до 20% од инвестиционата вредност.

Основни карактеристики

Максимален износ

до 50.000 ЕУР

Рок на отплата

до 95 месеци

Административен трошок

2 % минимален износ на провизија за одобрување изнесува 610 МКД

Кои технологии се прифатливи за финансирање и можност за грант?

Селекторот на технологија е online каталог на енергетско ефикасни технологии со високи перформанси кои се веќе одобрени како прифатливи за финансирање од страна на GEFF. Вклучени се следните категории на технологии:

  • Прозори, врати и застаклување
  • Изолација
  • Печки/котли на биомаса
  • Котли на гас
  • Соларни колектори за топла вода
  • Фотоволтаични системи
  • Топлински пумпи
  • Осветлување
  • Балансирана механичка вентилација
  • Акумулациони бојлери за топла вода

Прифатливите проекти вклучуваат финансирање на технологии од Селекторот на технологија, како и трошоци за помошни материјали, достава и инсталација до дефинираниот максимален процент од трошоците за технологијата.

Каматна стапка

Фиксна
 

за првите три години

почнувајќи од 7,5%

Променлива

по истекот на фиксниот период

почнувајќи од 7,75% зависно од интерниот рејтинг на клиентот

Трошоци за кредитот

Трошок за аплицирање

600 МКД еднократен трошок за потрошувачки кредит

Трошок за аплицирање

700 МКД еднократен трошок за хипотекарен кредит

Провизија за користење на податоци од МКБ

400 МКД еднократен трошок

Обезбедување за кредитот

До 600 000 МКД - без жиранти, со административна забрана од платата на корисникот на кредитот.

Над 600 000 МКД - солемнизација на Договорот за кредит на Нотар и административна забрана од платата на корисникот на кредит/жирант.

Дополнително задолжително обезбедување независно од износот од кредитот е полиса за животно/неживотно осигурување од ВИНЕР ЛАЈФ АД Скопје или Виена Иншуренс Груп АД Скопје.

Аплицирајте за платежна сметка онлајн

 

Одберете платежна сметка согласно вашите потреби.

 

Договорете состанок со референт во експозитура

 

Сами предложете термин и експозитура кои најмногу ви одговараат. 

 

Ви требаат повеќе информации?

 

Доколку ви се потребни дополнителни податоци во врска со производите и услугите на Банката.