Кредит за школување

Безгрижно школување и одличен успех!

Со кредитот за школување на „Шпаркасе Банка" може да се финансираат:

  • трошоци за школување во Македонија и странство
  • трошоци за школување во институции за високо или средно образование
  • наменско плаќање на 70 % од трошоците, 30 % од трошоците за школување треба да бидат обезбедени од кредитобарателот

Основни карактеристики

Максимален износ

до 280 000 МКД

Рок на отплата

до 60 месеци

Провизија за обработка

0,25 %, мин. 500 МКД

Каматна стапка

Фиксна
 

за првата година

5,50 % за првата година

Променлива
(врзана за Б.З.)

по истекот на фиксниот период

почнувајќи од 6,75 % зависно од интерниот рејтинг на клиентот

Трошоци за кредитот

Трошок за аплицирање

500 МКД еднократен трошок

Надомест за обработка

0,25 % минимален износ на провизија за одобрување изнесува 500 МКД

Обезбедување за кредитот

  • без жиранти
  • без меница
  • Задолжително наменски плаќање на 70 % од трошоците за школување

Аплицирајте за кредит oнлајн?

 

Едноставно и брзо до потребните средства.

 

 

Ви требаат повеќе информации?

 

Поставете прашање или договорете состанок

 

 

Документација за потрошувачки кредити