SuperS ненаменски потрошувачки кредит

    • износ до 1 200 000 МКД
    • рок на отплата до 10 години

Основни карактеристики

Фиксна каматна стапка за првите две години

почнувајќи од 5,00%

Максимален износ

до 1 200 000 МКД

Обезбедување

без жиранти до 300 000 МКД

Каматна стапка

Фиксна
 

за првите 24 месеци

почнувајќи од 5,00%

Променлива
(врзана за к.с. на БЗ)

по истекот на фиксниот период

почнувајќи од 6,00%

Искористи го калкулаторот со цел да добиеш информативна пресметка на месечна рата за Super S - потрошувачки кредит.

Обезбедување за кредитот

До 300 000 МКД - без жиранти

Од 300 001 МКД до 610 000 МКД - 1 (еден) кредитоспособен жирант или солемнизација на договорот за кредит на нотар

Над 610 000 МКД - кредитоспособен жирант или меница уредена во форма на нотарски акт. Дополнително задолжително обезбедување е полиса за животно осигурување на кредитокорисникот купена преку Банката и винкулирана во корист на Банката за време на отплата на потрошувачкиот кредит. Полисата која служи за обезбедување на кредитот се купува преку Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје која врши застапување во осигурување за ВИНЕР ЛАЈФ- Виена Иншуренс Груп АД Скопје.

*За солемнизација на договорот на нотар потребно е брачниот другар или близок роднина (брат, сестра, родител) да се јави како солидарен должник во договорот за кредит.

Трошоци

Административен трошок

1.000 МКД еднократен трошок за аплицирање за потрошувачки кредит

Надомест за обработка

1.000 МКД еднократен трошок за одобрување на потрошувачки кредит

Аплицирајте за кредит oнлајн?

 

Едноставно и брзо до потребните средства.

 

 

Ви требаат повеќе информации?

 

Поставете прашање или договорете состанок