Потрошувачки кредит за пензионери

  • валута МКД
  • клиентот при доспевањето на последната рата од кредитот може да има максимум полни 70 години
  • за приматели на пензија во Шпаркасе Банка Македонија"
  • рок на враќање: за износи до 120 000 МКД до 60 месеци, за износи од 120 001 МКД до 300 000 МКД до 72 месеци

Основни карактеристики

Годишна каматна стапка

од 8,25% каматната стапка е променлива

Максимален износ

до 300 000 МКД

Трошок за аплицирање

500 МКД

Искористи го калкулаторот со цел добивање информативна пресметка на месечна рата за потрошувачки кредит за пензионери.

Провизија за одобрување на кредитот

Износи до 100 000 МКД

1 000 МКД

Износи од 100 001 МКД до 200 000 МКД

2 000 МКД

Износи од 200 001 МКД до 300 000 МКД

3 000 МКД

Обезбедување за кредитот

  • За кредит до 120 000 МКД без обезбедување.
  • За кредит од 120 001 МКД до 300 000 МКД со 1 жирант од државна институција (буџетски институција, ЈП), АД во државна сопственост, други АД.

*Пензијата да се прима во ШБМ до крајниот рок на отплата на кредитот.

*Интеркаларна камата се наплатува од денот на реализација на кредитот до ставање на кредитот во отплата.

Документација

Аплицирајте за кредит oнлајн?

 

Едноставно и брзо до потребните средства.

 

 

Ви требаат повеќе информации?

 

Поставете прашање или договорете состанок