Пакети за физички лица

S, M, L и Премиум пакет на услуги за физички лица

Зошто да бидам корисник на еден од Пакетите на услуги за физички лица?

Пакетите се концепирани на начин што секој клиент има можност да одбере пакет согласно своите потреби и по една цена изразена како месечен надоместок за користење на пакет на услуги за физички лица да ги користи услугите и поволностите во пакетот

Сите финансиски услуги на едно место

Денарска трансакциска сметка

S-banking мобилно банкарство

Дебитна картичка

СМС известување

Траен налог

Дополнителни поволности:

  • Попуст на надомест за обработка на потрошувачки кредит
  • Попуст на надомест за обработка на станбен кредит
  • Попуст на надомест за обработка на хипотекарен кредит
  • Попуст на провизија за Брокерски услуги

Вид на услуга

S

M

L

Премиум

Одржување на денарска трансакциска сметка

Дебитна картичка*

СМС известување

S-banking мобилно банкарство
Еднократен трошок за аплицирање 400мкд**

 

Траен налог

 

 

Цени на Пакетот (месечен надоместок)

100 МКД

150 МКД

170 МКД

200 МКД

Дополнителни поволности

Попуст на надомест за обработка на потрошувачки кредит

 

10%

20%

20%

Попуст на надомест за обработка на станбен кредит

 

10%

20%

20%

Попуст на надомест за обработка на хипотекарен кредит

 

10%

20%

20%

Попуст на провизија за Брокерски услуги

 

 

 

До 50%

*Годишна чланарина за дебитна картичка се наплатува согласно Одлуката за надоместоци (тарифи)

**Вклучено во цената на пакетот

Услови и рокови за користење на Пакетите на услуги за физички лица

  • Надоместокот и дополнителните поволности за користење на “S”, “М”, “L” и “Премиум” пакетите на услуги ќе бидат со важност почнувајќи од месецот на аплицирање и следните 24 месеци за клиентите кои ќе аплицираат почнувајќи од 01.11.2020 година, по што ќе важат редовните надоместоци за користење на услугите согласно важечка Одлука за надоместоци (тарифи) на Банката во моментот.

Документација