Инвестиции


МИЛЕНКО ЃОШЕВСКИ, РЕНАТА АНДОНОВА

Оддел за услуги со хартии од вредност

tel.: +389 (0)2 3200 710, 3200 549
e-mail:Milenko.Gjoshevski@sparkasse.mkrenata.andonova@sparkasse.mk 

ПЕТАР ЧУЧУРСКИ, МАРИНА СТОЈАНОВИЌ

Служба за депозитарна банка

tel.: +389  (0)2 3200 615, +389 (0)2 3167 177
e-mail: petar.cucurski@sparkasse.mk, Marina.Stojanovik@sparkasse.mk 

МИЛЕНКО ЃОШЕВСКИ, МАРЈАН ПОПОВСКИ

Служба за работа со хартии од вредност

tel.: +389 (0)2 3200 710, +389 (0)2 3200 791

e-mail: Milenko.Gjoshevski@sparkasse.mkmarjan.popovski@sparkasse.mk