• 2018 20 Декември
    Известувања Известување - Реизбор на член на Управен одбор

Почитувани,

Во согласност со член 158 од Законот за хартии од вредност Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје, како Акционерско друштво со посебни обврски за известување, го објавува следново тековно соопштение за спроведени промени во органите на Банката.

Надзорниот одбор на Банката го продолжи мандатот на досегашниот член на Управниот одбор Саша Боко, за што е добиена претходна согласност од Гувернерот на НБРМ.

Со почит,

Шпаркасе Банка Македонија