Продажба на имот преку Извршител

Извештаи за недвижен имот

Извештај за недвижниот имот наменет за продажба со состојба на 31.10.2017 година PDF
Извештај за недвижниот имот наменет за продажба со состојба на 30.11.2017 година PDF
Извештај за недвижниот имот наменет за продажба со состојба на 31.12.2017 година PDF
Извештај за недвижниот имот наменет за продажба со состојба на 31.01.2018 година PDF
Извештај за недвижниот имот наменет за продажба со состојба на 28.02.2018 година PDF
Извештај за недвижниот имот наменет за продажба со состојба на 31.03.2018 година PDF
Извештај за недвижниот имот наменет за продажба со состојба на 30.04.2018 година PDF
Извештај за недвижниот имот наменет за продажба со состојба на 31.05.2018 година PDF
Извештај за недвижниот имот наменет за продажба со состојба на 30.06.2018 година PDF
Извештај за недвижниот имот наменет за продажба со состојба на 31.07.2018 година PDF
Извештај за недвижниот имот наменет за продажба со состојба на 31.08.2018 година PDF
Извештај за недвижниот имот наменет за продажба со состојба на 30.09.2018 година PDF
Извештај за недвижниот имот наменет за продажба со состојба на 31.10.2018 година PDF

Извештаи за движен имот

Извештај за движниот имот наменет за продажба со состојба на 31.12.2017 година PDF
Извештај за движниот имот наменет за продажба со состојба на 31.01.2018 година PDF
Извештај за движниот имот наменет за продажба со состојба на 28.02.2018 година PDF
Извештај за движниот имот наменет за продажба со состојба на 31.03.2018 година PDF
Извештај за движниот имот наменет за продажба со состојба на 30.04.2018 година PDF
Извештај за движниот имот наменет за продажба со состојба на 31.05.2018 година PDF
Извештај за движниот имот наменет за продажба со состојба на 30.06.2018 година PDF
Извештај за движниот имот наменет за продажба со состојба на 31.07.2018 година PDF
Извештај за движниот имот наменет за продажба со состојба на 31.08.2018 година PDF
Извештај за движниот имот наменет за продажба со состојба на 30.09.2018 година PDF
Извештај за движниот имот наменет за продажба со состојба на 31.10.2018 година PDF