Продажба на имот преку Извршител

Извештаи за движен и недвижен имот

Образец ИП - Недвижен и движен имот наменет за продажба со состојба на 30.04.2024 година
Образец ИП - Недвижен и движен имот наменет за продажба со состојба на 31.03.2024 година
Образец ИП - Недвижен и движен имот наменет за продажба со состојба на 29.02.2024 година
Образец ИП - Недвижен и движен имот наменет за продажба со состојба на 31.01.2024 година
Образец ИП - Недвижен и движен имот наменет за продажба со состојба на 31.12.2023 година
Образец ИП - Недвижен и движен имот наменет за продажба со состојба на 30.11.2023 година
Образец ИП - Недвижен и движен имот наменет за продажба со состојба на 31.10.2023 година
Образец ИП - Недвижен и движен имот наменет за продажба со состојба на 30.09.2023 година
Образец ИП - Недвижен и движен имот наменет за продажба со состојба на 31.08.2023 година
Образец ИП - Недвижен и движен имот наменет за продажба со состојба на 31.07.2023 година
Образец ИП - Недвижен и движен имот наменет за продажба со состојба на 30.06.2023 година
Образец ИП - Недвижен и движен имот наменет за продажба со состојба на 31.05.2023 година 
Образец ИП – Недвижен и движен имот наменет за продажба со состојба на 31.03.2023 година
Образец ИП - Недвижен и движен имот наменет за продажба со состојба на 28.02.2023 година
Образец ИП – Недвижен и движен имот наменет за продажба со состојба на 31.11.2022 година
Образец ИП – Недвижен и движен имот наменет за продажба со состојба на 31.12.2022 година