На нашите клиенти им треба некој како тебе.

Твојата работа во „Шпаркасе Банка" е создадена според потребите на нашите клиенти. Ним им се потребни банкари што активно слушаат, поставуваат прашања и реагираат флексибилно на промените. Банкари како нас. 

Погледнете и за:

Контакти

Дирекција за човечки ресурси

ул. Васил Иљоски 14, 1000 Скопје, Р. Северна Македонија

Tel: +389 2 3167 156

hr@sparkasse.mk